رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
بازدیدسازمان بسیج دانش آموزی منطقه10تهران از مدرسه پویندگان صالحین
بازدیدسازمان بسیج دانش آموزی منطقه10تهران از مدرسه پویندگان صالحین

دراین بازدید صورت گرفته از مدرسه صالحین ضمن دیدار با مدیریت محترم مدرسه ما درخصوص ماموریتهای بسیج درمدرسه از جمله جذب فعالیتهای تربیتی وفرهنگی درقالب حلقه های صالحین بافرمانده واحد مقاومت صالحین صحبت گردید.
calendar
تاریخ : 1395/09/24 - 18:20
1
محبوب  
رای به خبر :