رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
بازدید مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران
بازدید مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران

در تاریخ 1396/08/01 مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از حوزه های تابعه بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران بازدید نمودند.
calendar
تاریخ : 1396/09/26 - 13:33
1
محبوب  
رای به خبر :