رای به سایت :
1215
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
سه شنبه 26 تير 1397 -

اجازه ی دخالت نمیدهیم
اجازه ی دخالت نمیدهیم

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/10/13