رای به سایت :
1201
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 01 ارديبهشت 1397 -

دوره توانمند سازی ایمنی و تأمینی
دوره توانمند سازی ایمنی و تأمینی

دوره توانمند سازی ایمنی و تأمینی فرماندهان و مدیران پایگاهها و حوزه های خواهر در مسجد مام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/10/20