رای به سایت :
207
محبوب
حوزه 211 صاحب الامر (عج)
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
سه شنبه 01 آبان 1397 -

چهار قدم برای امن ماندن 2
چهار قدم برای امن ماندن 2

رمـز عبـور قـوى یعنی رمـز عبـورى کـه بـه آسانی توسط هکرهـا یا برنامه های خودکارشـان حـدس زده نمـى شـود.

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1396/02/02
چهار قدم برای امن ماندن
چهار قدم برای امن ماندن

با سرعتی کـه تکنولـوژى عـوض مـى شـود، رعایت نکات امنیتی هم گیــج کننــده تر مــى شــود.

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1396/01/28
رزمایش امنیتی اقتدار ثارالله 2
رزمایش امنیتی اقتدار ثارالله 2

رزمایش امنیتی اقتدار ثارالله 2 در سطح تهران بزرگ انجام شد

پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) 1395/12/05
آیا تبلـتی که در دست دارید امـن اسـت؟
آیا تبلـتی که در دست دارید امـن اسـت؟

هرگز قفل امنیتی تبلت را نشکنید. اینکار محافظ هاى امنیتی را از کار می اندازد.

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1395/11/23
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟

بیشتر اپلیکیشن ها و تبلت ها اطلاعات شما را دریک فضای خاصی بنام سیستم ابری ذخیره مى کنند.

حوزه 211 صاحب الامر (عج) 1395/11/19
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟

بیشتر اپلیکیشن ها و تبلت ها اطلاعات شما را دریک فضای خاصی بنام سیستم ابری ذخیره مى کنند.

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1395/11/19
امنیت اطلاعات برای کاربران رایانه
امنیت اطلاعات برای کاربران رایانه

شـگفت زده خواهیـد شـد اگـر بدانیـد کـه بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند.

حوزه 211 صاحب الامر (عج) 1395/11/17
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟
آیا می دانیـد بزرگتر یـن ریسـک بـراى تبلتتـان هکـر هـا نیسـتند؟

اولین کاری که باید برای حفاظت از تبلت خود انجام دهید قفل خـودکار صفحـه را فعـال کنیـد. یعـى اینکـه هـر بـار بخواهیـد از تبلـت اسـتفاده کنیـد، اول بایـد قفـل صفحـه را بـا کـد عبـور قـوى، الگـوى ترسـیمى یـا اثـر انگشـت بـاز کنیـد.

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1395/11/17