رای به سایت :
79
محبوب
حوزه 214 سفینة نجاة
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -

شرکت در نماز جمعه
شرکت در نماز جمعه

حضور بسیجیان حوزه 214 در فرضیه عبادی سیاسی نماز جمعه

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/10/17