رای به سایت :
504
محبوب
حوزه 219 فلق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 06 خرداد 1398 -

برگزاری جلسه معاونت فضای مجازی
برگزاری جلسه معاونت فضای مجازی
    تاریخ› سه شنبه 21 مهر 1394 - 01:24

برگزاری جلسه معاونت فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج 219 فلق در ناحیه مقاومت بسیج مقداد

برگزاری جلسه معاونت سرمایه انسانی
برگزاری جلسه معاونت سرمایه انسانی
    تاریخ› سه شنبه 21 مهر 1394 - 01:14

برگزاری جلسه سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با حضور معاونت محترم سرمایه انسانی ناحیه مقداد

نظارت ستادی معاونت های محترم حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
نظارت ستادی معاونت های محترم حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 04:15

نظارت ستادی معاونت های محترم حوزه مقاومت بسیج 219 فلق ازپایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)

برگزاری جلسه سرمایه انسانی
برگزاری جلسه سرمایه انسانی
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 04:08

برگزاری جلسه معاونت سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج219 فلق

برگزاری دوره مقدماتی بسیج
برگزاری دوره مقدماتی بسیج
    تاریخ› جمعه 20 شهريور 1394 - 03:53

برگزاری دوره مقدماتی 2 بسیج در پایگاه سلمان فارسی

جلسه عرضی و توجیهی
جلسه عرضی و توجیهی
    تاریخ› سه شنبه 10 شهريور 1394 - 15:07

برگزاری جلسه عرضی و توجیهی نفرات صالحین در حوزه

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین معاونت بازرسی حوزه و پایگاه ها
برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین معاونت بازرسی حوزه و پایگاه ها
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 23:05

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین معاونت بازرسی حوزه و پایگاه ها. مورخه 94/05/14

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم فضای مجازی حوزه و پایگاه های تابعه
برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم فضای مجازی حوزه و پایگاه های تابعه
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 21:59

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم فضای مجازی حوزه و پایگاه های تابعه. 94/05/14

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم آماد پشتیبانی حوزه و پایگاهها
برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم آماد پشتیبانی حوزه و پایگاهها
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 21:51

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی مسولین محترم آماد پشتیبانی حوزه و پایگاهها.مورخه 94/05/14

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی معاونت سرمایه انسانی
برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی معاونت سرمایه انسانی
    تاریخ› چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 21:46

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی معاونت سرمایه انسانی.مورخه 94/05/14

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت فرهنگی حوزه و پایگاهها
برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت فرهنگی حوزه و پایگاهها
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 01:32

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت فرهنگی حوزه و پایگاهها.مورخه 94/05/12

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت طرح و برنامه حوزه و پایگاهها
برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت طرح و برنامه حوزه و پایگاهها
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 01:20

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت طرح وبرنامه حوزه و پایگاهها.مورخه 94/05/12

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت تربیت بدنی حوزه و پایگاهها
برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت تربیت بدنی حوزه و پایگاهها
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 01:13

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت تربیت بدنی حوزه و پایگاهها .مورخه 94/05/12

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت عملیات حوزه و پایگاهها
برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت عملیات حوزه و پایگاهها
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 01:03

برگزاری دوره آموزش عرضی و توجیهی مسولین معاونت عملیات حوزه و پایگاهها مورخه 94/05/12

همکاری معاونت سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با پایگاههای تابعه
همکاری معاونت سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با پایگاههای تابعه
    تاریخ› یکشنبه 04 مرداد 1394 - 04:31

همکاری معاونت سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با پایگاههای تابعه مورخه 94/05/03

برگزاری جلسه معاونت های محترم سرمایه انسانی ،بازرسی ،حوزه نمایندگی،فضای مجازی و تعلیم وتربیت
برگزاری جلسه معاونت های محترم سرمایه انسانی ،بازرسی ،حوزه نمایندگی،فضای مجازی و تعلیم وتربیت
    تاریخ› چهارشنبه 31 تير 1394 - 04:58

برگزاری جلسه معاونت های محترم سرمایه انسانی ،بازرسی ،حوزه نمایندگی،فضای مجازی و تعلیم وتربیت با حضور فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج 219 فلق

برگزاری جلسه معاونت های محترم فضای مجازی و تعلیم و تربیت
برگزاری جلسه معاونت های محترم فضای مجازی و تعلیم و تربیت
    تاریخ› چهارشنبه 31 تير 1394 - 04:48

برگزاری جلسه معاونت های محترم فضای مجازی و تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج 219 فلق

بازدید معاونت سرمایه انسانی سپاه محمد رسول الله(ص) از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
بازدید معاونت سرمایه انسانی سپاه محمد رسول الله(ص) از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
    تاریخ› شنبه 16 خرداد 1394 - 21:51

بازدید معاونت سرمایه انسانی سپاه محمد رسول الله(ص) از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق

اطلاعیه
اطلاعیه
    تاریخ› سه شنبه 12 خرداد 1394 - 16:45

ثبت نام جهت دوره تکمیلی بسیج در گردان110 امام حسین(ع)

نظارت ستادی معاونت های محترم ناحیه مقداد از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
نظارت ستادی معاونت های محترم ناحیه مقداد از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق
    تاریخ› سه شنبه 12 خرداد 1394 - 16:31

نظارت ستادی معاونت های محترم ناحیه مقداد از حوزه مقاومت بسیج 219 فلق مورخ 94/03/11

RSS
1 2