تاریخ : پنجشنبه 21 دي 20:45
کد خبر : 638638
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

حلزون های خانه به دوش

حلزون های خانه به دوش

معرفی کتاب"حلزون های خانه به دوش"

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

معرفی کتاب " حلزون های خانه به دوش "

مولف : شهید سید مرتضی آوینی

ناشر : نشر واحهسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ