تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 19:42
کد خبر : 695799
سرویس خبری : هنر
 

جشن دلتنگی، از وهم به واقعیت
به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل بویه   حوزه 213 فتح  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

ما و رسانه

" جشن دلتنگی " ، از وهم به واقعیتسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ