پایگاه مقاومت بسیج روح الله
 
سه شنبه 24 مهر 1397 -

رای به سایت :
1108
محبوب

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 14:31

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه در تاریخ 21 ادیبهشت ماه 1397 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 10:48

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه در روز جمعه 14 اردیبهشت ماه 1397 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 1397 - 16:41

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه در روز جمعه 7 اردیبهشت ماه1397 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
    تاریخ› دوشنبه 03 ارديبهشت 1397 - 15:08

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه در روز جمعه 31 فروردین ماه 1397 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
گزارش تصویری / فوتسال هفتگی
فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 28 فروردين 1397 - 17:46

فوتسال تفریحی نوجوانان پایگاه در روز جمعه 24 فروردین ماه 1397 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

شرکت در مسابقات فوتسال حوزه 213 فتح
گزارش تصویری / تربیت بدنی
شرکت در مسابقات فوتسال حوزه 213 فتح
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 16:56

تیم فوتسال پایگاه در مسابقات فوتسال حوزه 213 فتح در روز جمعه 5 آبان ماه 1396 شرکت نمود.

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
    تاریخ› شنبه 01 مهر 1396 - 17:37

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 31 شهریورماه 1396 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
    تاریخ› یکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:57

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 27 مردادماه 1396 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
فوتسال آموزشی نوجوانان وجوانان
    تاریخ› یکشنبه 29 مرداد 1396 - 15:20

برنامه فوتسال آموزشی پایگاه در روز جمعه 20 مردادماه 1395 در سالن 9دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› پنجشنبه 19 مرداد 1396 - 16:09

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 13 مردادماه 1396 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 16:19

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان پایگاه در روز جمعه 6 مردادماه 1396 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 16:08

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان پایگاه در روز جمعه 30 تیرماه 1396 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 16:02

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان پایگاه در روز جمعه 26 تیرماه 1396 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› پنجشنبه 04 خرداد 1396 - 15:51

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه 1396 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› پنجشنبه 04 خرداد 1396 - 15:13

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 15 اردیبهشت ماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 - 17:20

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 19:52

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 1 اردیبهشت ماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 19:46

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 25 فروردین ماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 19:31

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان پایگاه در روز جمعه 18 فروردین ماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
گزارش تصویری / تربیت بدنی
برگزاری فوتسال آموزشی تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 24 اسفند 1395 - 18:15

فوتسال آموزشی و تفریحی حلقه های صالحین نوجوانان پایگاه در روز جمعه 20 اسفندماه 1395 در سالن 9 دی ناحیه مقداد برگزار گردید.

RSS
1 2